Eiendom og entreprise

 Innenfor fagområdet eiendom og entreprise har vi advokater med lang erfaring, juridisk spisskompetanse og kommersiell forståelse for de problemstillinger som oppstår.

 

 Våre advokater har variert erfaringsbakgrunn,solid bransjekunnskap og kommersiell forståelse. Vi yter bistand innen fagområdene fast eiendom og entrepriserett til virksomheter, ideelle organisasjoner og privatpersoner.

Ved rettslige tvister bistår vi ved forhandlinger, mekling, voldgift og rettergang for de alminnelige domstoler.     

Vi bistår med ulike spørsmål knyttet til kjøp og salg, servitutter / bruksretter, grensedeling / -justering, regulering, tomtefeste, tinglysning og pantsettelser, gjennomføring av skjønn, naboforhold, mangelsaker og husleietvister.
 
Vi har særlig kompetanse på familie, arverett og skifte noe som gjør oss særlig gode på eiendomsrettslige spørsmål knyttet til generasjonsskifte.    
 
Vi har særlig kompetanse innen landbruksrelaterte spørsmål, herunder odelsspørsmål, servitutter, tomtefeste, gjerde- og beiterett og generasjonsskifte, og yter bistand til medlemmer av Norges Bonde- og Småbrukarlag innenfor et bredt spekter av rettsområder. Vi er også bidragsytere til en juridisk spalte i medlemsavisen Bonde og småbruker, som utgis månedlig.

Kontaktpersoner

Advokat Karoline Henriksen (H) / Advokat Eivind W. Grande