Tvisteløsning, mekling og prosedyre

Tvisteløsning, mekling og prosedyre er et av våre sentrale arbeidsområder. Våre advokater har betydelig erfaring med å håndtere saker for domstolene og ulike klageorganer, og fører hvert år en rekke saker for tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett.

 

Vi representerer bedrifter, offentlige virksomheter, ideelle organisasjoner og privatpersoner, og har tvisteløsnings-, meklings- og prosedyreoppdrag innen de fleste rettsområder. Vi bistår ved tvisteløsning gjennom forhandlinger og forskjellige former for mekling. Når en sak ikke løses ved forhandlinger eller mekling, prosederer vi for de alminnelige domstolene og klageorganer i Norge, samt norske og internasjonale voldgiftsdomstoler.

Vi har inngående kunnskap og erfaring med «håndverket» prosess for domstolene.  Vi har betydelig erfaring med alle typer rettstvister. En av advokatene våre har møterett for Høyesterett. Flere av våre advokater har håndtert komplekse og langvarige rettssaker, og i slike tilfeller setter vi sammen team på tvers av fagområder. Vi tror at en kombinasjon av tung fagkunnskap og betydelig prosedyrekompetanse er det beste for våre klienter. Strategiene som velges og brukes i en rettslig tvist er i mange tilfeller like viktige som selve saken.

Kontaktpersoner:

Advokat Karoline Henriksen (H) / Advokat Eivind W. Grande