Ny dom fra Høyesterett om forsikringsavtalelovens § 18-5 annet ledd

Høyesterett avsa 28.8.2018 en dom om anvendelsesområdet for regelen i forsikringsavtaleloven (FAL) §18-5 annet ledd. Regelen oppstiller en klagefrist på seks måneder etter avslag på krav om erstatning. Sakens sentrale spørsmål var om forsikringsselskapet kunne påberope seg seksmånedersfristen i §18-5 annet ledd når skadelidte tidligere hadde foretatt fristavbrudd, og man fortsatt var innenfor ettårsfristen etter avvisning m.m., jf foreldelsesloven §22 nr 1. Høyesterett konkluderte med at selskapet ikke kunne påberope seg fristen etter §18-5.

Etter vår vurdering gir dommen en grundig drøftelse av det konkrete spørsmålet. Avgjørelsen fremstår som godt begrunnet. Det er imidlertid grunn til å bemerke at denne problemstillingen ikke blir aktuell i mange av de personskadesaker som er til behandling i forsikringsselskapene, nemlig saker under bilansvaret og yrkesskadeforsikringsloven. Det er skader under disse forsikringsordningene som genererer flest personskadesaker, herunder flest saker for domstolene. Bestemmelsen i FAL §18-5 annet ledd gjelder imidlertid ikke for disse sakstypene.

Når det gjelder bilansvaret, så følger dette av BAL §19 siste ledd. Det fremgår der for det første at det er FAL del A som gjelder, og følgelig gjelder uansett ikke §18-5 som står i lovens del B. Den tilsvarende bestemmelsen lovens del A, §8-5 annet ledd, er imidlertid nærmest likelydende, og ville gitt samme resultat. Men det fremgår uttrykkelig i BAL §19 at FAL §8-5 ikke gjelder.

For yrkesskadesaker følger det av yrkesskadeforsikringsloven §15 annet ledd at foreldelsesreglene i FAL ikke gjelder. Det er presisert i forarbeidene at bl.a. FAL §8-5 dermed ikke gjelder.

Den problemstillingen som avklares i dommen oppstår følgelig bare i personskadesaker når det er snakk om dekning på forsikring som reguleres av FAL del B. Praktisk viktige eksempler er ulykkesforsikringer, som f.eks. fører-/passasjerulykkesforsikringer.

Det er imidlertid grunn til å tro at resultatet vil være det samme etter FAL del A om skadeforsikring. Bestemmelsen i FAL §8-5 annet ledd er som nevnt nærmest likelydende, og resultatet vil antagelig også være det samme. Dommen kan derfor ha overføringsverdi til skadeforsikring, hvor problemstillingen også kan oppstå.

Dommen er tilgjengelig på Lovdata: https://lovdata.no/dokument/HRSIV/avgjorelse/hr-2018-1612-a